કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - બોસનીયન ભાષાતર - બેસીમ કુરક્ત * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (3) સૂરહ: અલ્ માઉન
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
અરબી તફસીરો:
 
શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (3) સૂરહ: અલ્ માઉન
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - બોસનીયન ભાષાતર - બેસીમ કુરક્ત - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

બોસીનયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર બસીમ કરકુત દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

બંધ કરો