ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - සිංහල පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆලක්
වාක්‍යය:
 

සූරා අල් ෆලක්

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ
(නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. අරුණෝදයේ පරමාධිපති වෙතින් මම ආරක්ෂාව පතමි.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
ඔහු මැවූ දෑහි හානියෙන් ද,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
තවද අඳුර විහිදුණු විට එහි හානියෙන් ද,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ
තවද ගැට මත පිඹින්නියන්ගේ හානියෙන් ද,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
ඊර්ෂ්‍යා කරන්නා ඊර්ෂ්‍යා කළ විට එහි හානියෙන් ද (ආරක්ෂාව පතමි.)
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆලක්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - සිංහල පරිවර්තනය - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි සිංහල පරිවර්තනය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයට අයත් කණ්ඩායමක් විසින් www.islamhouse.com වෙබ් අඩවිය සමඟ සහයෝගයෙන් පරිවර්තනය කරන ලදී.

වසන්න