ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߙߊ߬ߛ߭ߌ߯ߘߎ ߡߊ߬ߺߊ߳ߺߊ߯ߛ߭ ߓߟߏ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. AL-FÂTIHAH - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. AL-BAQARAH - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. AL ‘IMRÂN - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. AN-NISÂ’ - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. AL-MÂÏDAH - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. AL-AN’ÂM - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. AL-A’RÂF - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. AL-ANFÂL - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. AT-TAWBAH - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. YOUNOUS - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. HOUD - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. YOUSOUF - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. AR-RA’D - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. IBRÂHÎM - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. AL-HIJR - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. AN-NAHL - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. AL-ISRÂ’ - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. AL-KAHF - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. MARIAM - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. TÂ-HÂ - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. AL-ANBIYÂ’ - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. AL-HAJJ - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. AL-MOU’MINOUN - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. AN-NOUR - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. AL-FOURQÂN - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. AN-NAML - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. AL-QASAS - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. AL-‘ANKABOUT - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. AR-ROUM - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. LOUQMAN - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. AS-SAJDAH - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. AL-AHZÂB - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. SABA - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. FÂTIR - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. YÂ-SÎN - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. AS-SÂFFÂT - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. SÂD - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. AZ-ZOUMAR - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. GHÂFIR - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. FOUSSILAT - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. ACH-CHOURÂ - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. AZ-ZOUKHROUF - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. AD-DOUKHÂN - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. AL-JÂTHIYAH - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. AL-AHQÂF - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. MOUHAMMAD - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. AL-FAT’H - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. AL-HOUJOURÂT - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. QÂF - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. ADH-DHÂRIYÂT - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. AT-TOUR - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. AN-NAJM - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. AL-QAMAR - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. AR-RAHMÂN - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. AL-WÂQI’AH - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. AL-HADÎD - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. AL-MOUJÂDALAH - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. AL-HACHR - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. AL-MOUMTAHANAH - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. AS-SAFF - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. AL-JOUMOU’AH - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. AL-MOUNÂFIQOUN - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. AT-TAGHÂBOUN - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. AT-TALÂQ - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. AT-TAHRÎM - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. AL-MOULK - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. AL-QALAM - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. AL-HÂQQAH - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. AL-MA’ÂRIJ - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. NOUH - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. AL-JINN - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. AL-MOUZZAMMIL - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. AL-MOUDDATHTHIR - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. AL-QIYÂMAH - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. AL-INSÂN - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. AL-MOURSALÂT - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. AN-NABA’ - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. AN-NÂZI’ÂT - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. ‘ABASA - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. AT-TAKWÎR - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. AL-INFITÂR - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. AL-MOUTAFFIFOUN - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. AL-INCHIQÂQ - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. AL-BOUROUJ - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. AT-TÂRIQ - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. AL-A’LÂ - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. AL-GHÂCHIYAH - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. AL-FAJR - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. AL-BALAD - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. ACH-CHAMS - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. AL-LAYL - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. AD-DOUHÂ - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. ACH-CHARH - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. AT-TÎN - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. AL-‘ALAQ - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. AL-QADR - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. AL-BAYYINAH - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. AZ-ZALZALAH - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. AL-‘ÂDIYÂT - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. AL-QÂRI’AH - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. AT-TAKÂTHOUR - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. AL-‘ASR - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. AL-HOUMAZAH - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. AL-FÎL - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. QOURAYCH - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. AL-MÂ’OUN - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. AL-KAWTHAR - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. AL-KÂFIROUN - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. AN-NASR - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. AL-MASAD - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. AL-IKHLÂS - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. AL-FALAQ - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. AN-NÂS - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲