ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - "ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߝߟߌߔߌ߲ߞߊ߲ (ߕߊ߯ߖߊߟߐߖ) ߘߐ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. Al-Fātihah - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. Al-Baqarah - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. Āl-‘Imrān - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. An-Nisā’ - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. Al-Mā’idah - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. Al-An‘ām - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. Al-A‘rāf - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. Al-Anfāl - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. At-Tawbah - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. Yūnus - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. Hūd - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. Yūsuf - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. Ar-Ra‘d - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. Ibrāhīm - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. Al-Hijr - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. An-Nahl - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. Al-Isrā’ - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. Al-Kahf - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. Maryam - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. Tā-ha - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. Al-Anbiyā’ - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. Al-Hajj - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. Al-Mu’minūn - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. An-Noor - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. Al-Furqān - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. Ash-Shu‘arā’ - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. An-Naml - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. Al-Qasas - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. Al-‘Ankabūt - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. Ar-Rūm - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. Luqmān - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. As-Sajdah - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. Al-Ahzāb - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. Saba’ - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. Fātir - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. Yā-Sīn - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. As-Sāffāt - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. Sād - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. Az-Zumar - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. Ghāfir - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. Fussilat - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. Ash-Shūra - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. Az-Zukhruf - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. Ad-Dukhān - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. Al-Jāthiyah - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. Al-Ahqāf - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. Muhammad - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. Al-Fat'h - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. Al-Hujurāt - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. Qāf - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. Adh-Dhāriyāt - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. At-Toor - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. An-Najm - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. Al-Qamar - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. Ar-Rahmān - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. Al-Wāqi‘ah - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. Al-Hadīd - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. Al-Mujādalah - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. Al-Hashr - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. Al-Mumtahanah - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. As-Saff - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. Al-Jumu‘ah - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. Al-Munāfiqūn - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. At-Taghābun - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. At-Talāq - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. At-Tahrīm - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. Al-Mulk - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. Al-Qalam - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. Al-Hāqqah - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. Al-Ma‘ārij - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. Nūh - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. Al-Jinn - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. Al-Muzzammil - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. Al-Muddaththir - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. Al-Qiyāmah - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. Al-Insān - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. Al-Mursalāt - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. An-Naba’ - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. An-Nāzi‘āt - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. ‘Abasa - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. At-Takwīr - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. Al-Infitār - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. Al-Mutaffifīn - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. Al-Inshiqāq - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. Al-Burūj - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. At-Tāriq - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. Al-A‘lā - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. Al-Ghāshiyah - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. Al-Fajr - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. Al-Balad - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. Ash-Shams - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. Al-Layl - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. Ad-Duhā - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. Ash-Sharh - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. At-Teen - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. Al-‘Alaq - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. Al-Qadr - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. Al-Bayyinah - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. Az-Zalzalah - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. Al-‘Ādiyāt - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. Al-Qāri‘ah - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. At-Takāthur - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. Al-‘Asr - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. Al-Humazah - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. Al-Feel - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. Quraysh - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. Al-Mā‘ūn - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. Al-Kawthar - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. Al-Kāfirūn - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. An-Nasr - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. Al-Masad - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. Al-Ikhlās - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. Al-Falaq - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. An-Nās - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲