Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Pháp - Do diễn đàn Islamic * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. Sourate Al-Fatiha (l’ouverture) - Chương Al-Fatihah 2. Sourate La Vache - Chương Al-Baqarah 3. Sourate La Famille d’Imrane - Chương Ali 'Imran 4. Sourate Les Femmes - Chương Al-Nisa' 5. Sourate La Table Servie - Chương Al-Ma-idah 6. Sourate Les Bestiaux - Chương Al-An-'am 7. Sourate Al-Aarâf - Chương Al-'Araf 8. Sourate Le Butin - Chương Al-Anfal 9. Sourate Le Repentir - Chương Al-Tawbah 10. Sourate Younous - Chương Yunus 11. Sourate Houd - Chương Hud 12. Sourate Youssouf - Chương Yusuf 13. Sourate Le Tonnerre - Chương Al-R'ad 14. Sourate Ibrahim - Chương Ibrahim 15. Sourate Al-Hijr - Chương Al-Hijr 16. Sourate Les Abeilles - Chương Al-Nahl 17. Sourate Le Voyage Nocturne - Chương Al-Isra' 18. Sourate La Caverne - Chương Al-Kahf 19. Sourate Maryam - Chương Mar-yam 20. Sourate Ta-Ha - Chương Taha 21. Sourate Les Prophètes - Chương Al-Ambiya' 22. Sourate Le Pèlerinage - Chương Al-Hajj 23. Sourate Les Croyants - Chương Al-Muminun 24. Sourate La Lumière - Chương Al-Nur 25. Sourate Le Discernement - Chương Al-Furqan 26. Sourate Les Poètes - Chương Al-Shu-'ara' 27. Sourate La Fourmi - Chương Al-Naml 28. Sourate Le Récit - Chương Al-Qasas 29. Sourate L’Araignée - Chương Al-'Ankabut 30. Sourate Les Romains - Chương Al-Rum 31. Sourate Louqman - Chương Luqman 32. Sourate La Prosternation - Chương Al-Sajadah 33. Sourate Les Coalisés - Chương Al-Ahzab 34. Sourate Saba - Chương Saba' 35. Sourate Le Créateur - Chương Fatir 36. Sourate Ya-Sine - Chương Yasin 37. Sourate Les Rangés - Chương Saffat 38. Sourate Sad - Chương Sad 39. Sourate Les Groupes - Chương Al-Zumar 40. Sourate Le Pardonneur - Chương Ghafir 41. Sourate Les Versets détaillés - Chương Fussilat 42. Sourate La Consultation - Chương Al-Shura 43. Sourate L’Ornement - Chương Al-Zukhruf 44. Sourate La Fumée - Chương Al-Dukhan 45. Sourate L’Agenouillée - Chương Al-Jathiyah 46. Sourate Al-Ahqaf - Chương Al-Jathiyah 47. Sourate Muhammad - Chương Muhammad 48. Sourate La Victoire éclatante - Chương Al-Fat-h 49. Sourate Les Appartements - Chương Al-Hujurat 50. Sourate Qaf - Chương Qaf 51. Sourate Qui Eparpillent - Chương Al-Zariyat 52. Sourate Le Mont Tour - Chương Al-Tur 53. Sourate L’Etoile - Chương Al-Najm 54. Sourate La Lune - Chương Al-Qamar 55. Sourate Le Tout-Miséricordieux - Chương Al-Rahman 56. Sourate L’Evénement - Chương Al-Waqi-'ah 57. Sourate Le Fer - Chương Al-Hadid 58. Sourate La Discussion - Chương Al-Mujadalah 59. Sourate L’Exode - Chương Al-Hashr 60. Sourate L’Eprouvée - Chương Al-Mumtahinah 61. Sourate Le Rang - Chương Al-Saf 62. Sourate Le Vendredi - Chương Al-Jumu-'ah 63. Sourate Les Hypocrites - Chương Al-Munafiqun 64. Sourate La Grande Perte - Chương Al-Taghabun 65. Sourate Le Divorce - Chương Al-Talaq 66. Sourate L’Interdiction - Chương Al-Tahrim 67. Sourate La Royauté - Chương Al-Mulk 68. Sourate La Plume - Chương Al-Qalam 69. Sourate Celle qui montre la vérité - Chương Al-Haqah 70. Sourate Les Voies d’Ascension - Chương Al-Ma-'arij 71. Sourate Noé - Chương Nuh 72. Sourate Les Djinns - Chương Al-Jinn 73. Sourate L’Enveloppé - Chương Al-Muzzammil 74. Sourate Le Revêtu d’un manteau - Chương Al-Muddaththir 75. Sourate La Résurrection - Chương Al-Qiyamah 76. Sourate L’Homme - Chương Al-Insan 77. Sourate Les Envoyés - Chương Al-Mursalat 78. Sourate La Nouvelle - Chương Al-Naba' 79. Sourate Les Anges qui arrachent les âmes - Chương Al-Nazi-'at 80. Sourate Il s’est renfrogné - Chương 'Abasa 81. Sourate L’Obscurcissement - Chương Al-Takwir 82. Sourate La Rupture - Chương Al-Infitar 83. Sourate Les Fraudeurs - Chương Al-Mutaffifin 84. Sourate La Déchirure - Chương Al-Inshiqaq 85. Sourate Les Constellations - Chương Al-Buruj 86. Sourate L’Astre nocturne - Chương Al-Tariq 87. Sourate Le Très-Haut - Chương Al-'Ala 88. Sourate L’Enveloppante - Chương Al-Ghashiyah 89. Sourate L’Aube - Chương Al-Fajr 90. Sourate La Cité - Chương Al-Balad 91. Sourate Le Soleil - Chương Al-Shams 92. Sourate La Nuit - Chương Al-Lail 93. Sourate Le Jour montant - Chương Al-Dhuha 94. Sourate L’Ouverture - Chương Al-Sharh 95. Sourate Le Figuier - Chương Al-Tin 96. Sourate L’Adhérence - Chương Al-'Alaq 97. Sourate La Destinée - Chương Al-Qadar 98. Sourate La Preuve - Chương Al-Baiyinah 99. Sourate La Secousse - Chương Al-Zalzalah 100. Sourate Les Coursiers - Chương Al-'Adiyat 101. Sourate Le Fracas - Chương Al-Qari-'ah 102. Sourate La Course aux richesses - Chương Al-Takathur 103. Sourate Le Temps - Chương Al-'Asr 104. Sourate Les Calomniateurs - Chương Al-Humazah 105. Sourate L’Eléphant - Chương Al-Fil 106. Sourate Les Couraïch - Chương Quraish 107. Sourate L’Ustensile - Chương Al-Ma-'un 108. Sourate L’Abondance - Chương Al-Kawthar 109. Sourate Les Infidèles - Chương Al-Kafirun 110. Sourate Le Secours - Chương Al-Nasr 111. Sourate Les Fibres - Chương Al-Masad 112. Sourate Le Monothéisme pur - Chương Al-Ikhlas 113. Sourate L’Aube naissante - Chương Al-Falaq 114. Sourate Les Hommes - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Pháp - Do diễn đàn Islamic - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Pháp được chuyển ngữ do tiến sĩ Nabiil Radhwan. Xuất bản do diễn đàn Islamic 2017 M.

Đóng lại