وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی یائوویی * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌


ژمارەی پەڕە
1. Al-Fâtihah - سورەتی الفاتحة 2. Al-Baqarah - سورەتی البقرة 3. Ȃl-Imrân - سورەتی آل عمران 4. An-Nisâ’ - سورەتی النساء 5. Al-Mâ’idah - سورەتی المائدة 6. Al-An‘âm - سورەتی الأنعام 7. Al-A‘râf - سورەتی الأعراف 8. Al-Anfâl - سورەتی الأنفال 9. At-Taubah - سورەتی التوبة 10. Yȗnus - سورەتی یونس 11. Hȗd - سورەتی هود 12. Yȗsuf - سورەتی یوسف 13. Ar-Ra‘d - سورەتی الرعد 14. Ibrâhîm - سورەتی إبراهیم 15. Al-Hijr - سورەتی الحجر 16. An-Nahl - سورەتی النحل 17. Al-Isrâ’ - سورەتی الإسراء 18. Al-Kahf - سورەتی الكهف 19. Maryam - سورەتی مریم 20. Twâhâ - سورەتی طه 21. Al-Anbiyâ’ - سورەتی الأنبياء 22. Al-Hajj - سورەتی الحج 23. Al-Mu’minȗn - سورەتی المؤمنون 24. An-Nȗr - سورەتی النور 25. Al-Furqân - سورەتی الفرقان 26. Ash-Shu‘arâ’ - سورەتی الشعراء 27. An-Naml - سورەتی النمل 28. Al-Qaswasw - سورەتی القصص 29. Al-‘Ankabȗt - سورەتی العنكبوت 30. Ar-Rȗm - سورەتی الروم 31. Luqmân - سورەتی لقمان 32. As-Sajdah - سورەتی السجدة 33. Al-Ahzâb - سورەتی الأحزاب 34. Saba’ - سورەتی سبأ 35. Fâtr - سورەتی فاطر 36. Yâ-Sîn - سورەتی یس 37. As-Swaffât - سورەتی الصافات 38. Swâd - سورەتی ص 39. Az-Zumar - سورەتی الزمر 40. Ghâfir - سورەتی غافر 41. Fusswilat - سورەتی فصلت 42. Ash-Shȗra - سورەتی الشوری 43. Az-Zukhruf - سورەتی الزخرف 44. Ad-Dukhân - سورەتی الدخان 45. Al-Jâthiyah - سورەتی الجاثیة 46. Al-Ahqâf - سورەتی الأحقاف 47. Muhammadi - سورەتی محمد 48. Al-Fat-h - سورەتی الفتح 49. Al-Hujurât - سورەتی الحجرات 50. Qâf - سورەتی ق 51. Adh-Dhâriyât - سورەتی الذاریات 52. At-Tȗr - سورەتی الطور 53. An-Najm - سورەتی النجم 54. Al-Qamar - سورەتی القمر 55. Ar-Rahmân - سورەتی الرحمن 56. Al-Wâq‘ah - سورەتی الواقعة 57. Al-Hadîd - سورەتی الحدید 58. Al-Mujâdilah - سورەتی المجادلة 59. Al-Hashr - سورەتی الحشر 60. Al-Mumtahnah - سورەتی الممتحنة 61. As-Swaff - سورەتی الصف 62. Al-Jumu‘ah - سورەتی الجمعة 63. Al-Munâfiqȗn - سورەتی المنافقون 64. At-Taghâbun - سورەتی التغابن 65. At-Twalâq - سورەتی الطلاق 66. At-Tahrîm - سورەتی التحریم 67. Al-Mulk - سورەتی الملك 68. Al-Qalam - سورەتی القلم 69. Al-Hâqqah - سورەتی الحاقة 70. Al-Ma‘ârij - سورەتی المعارج 71. Nȗh - سورەتی نوح 72. Al-Jinn - سورەتی الجن 73. Al-Muzzammil - سورەتی المزمل 74. Al-Muddaththir - سورەتی المدثر 75. Al-Qiyâmah - سورەتی القیامة 76. Al-Insân - سورەتی الإنسان 77. Al-Murslât - سورەتی المرسلات 78. An-Naba’ - سورەتی النبأ 79. An-Nâz‘ât - سورەتی النازعات 80. ‘Abasa - سورەتی عبس 81. At-Takwîr - سورەتی التكویر 82. Al-Inftwâr - سورەتی الإنفطار 83. Al-Mutwaffifîn - سورەتی المطففین 84. Al-Inshiqâq - سورەتی الانشقاق 85. Al-Burȗj - سورەتی البروج 86. At-Twâriq - سورەتی الطارق 87. Al-A‘lâ - سورەتی الأعلى 88. Al-Ghâshiah - سورەتی الغاشیة 89. Al-Fajr - سورەتی الفجر 90. Al-Balad - سورەتی البلد 91. Ash-Shams - سورەتی الشمس 92. Al-Lail - سورەتی اللیل 93. Ad-Dhuhâ - سورەتی الضحی 94. Ash-Sharh - سورەتی الشرح 95. At-Tîn - سورەتی التین 96. Al-‘Alaq - سورەتی العلق 97. Al-Qadr - سورەتی القدر 98. Al-Bayyinah - سورەتی البینة 99. Az-Zalzalah - سورەتی الزلزلة 100. Al-‘Ȃdiyât - سورەتی العادیات 101. Al-Qâri‘ah - سورەتی القارعة 102. At-Takâthur - سورەتی التكاثر 103. Al-‘Aswir - سورەتی العصر 104. Al-Humazah - سورەتی الهمزة 105. Al-Fîl - سورەتی الفیل 106. Quraish - سورەتی قریش 107. Al-Mâ‘ȗn - سورەتی الماعون 108. Al-Kauthar - سورەتی الكوثر 109. Al-Kâfirȗn - سورەتی الكافرون 110. An-Nasr - سورەتی النصر 111. Al-Masad - سورەتی المسد 112. Al-Ikhlâsw - سورەتی الإخلاص 113. Al-Falaq - سورەتی الفلق 114. An-Nâs - سورەتی الناس
داخستن