ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߏߗ߭ߑߓߊߞߌߞߊ߲ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ - ߊ߳ߺߊ߬ߟߊ߯ߎ-ߘߘߌ߯ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛ߫ߎ߯ߙ ߓߟߏ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. Фотиҳа сураси - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. Бақара сураси - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. Оли Имрон сураси - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. Нисо сураси - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. Моида сураси - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. Анъом сураси - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. Аъроф сураси - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. Анфол сураси - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. Тавба сураси - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. Юнус сураси - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. Ҳуд сураси - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. Юсуф сураси - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. Раъд сураси - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. Иброҳим сураси - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. Ҳижр сураси - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. Наҳл сураси - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. Исроъ сураси - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. Каҳф сураси - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. Марям сураси - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. Тоҳа сураси - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. Анбиё сураси - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. Ҳаж сураси - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. Мўъминун сураси - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. Нур сураси - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. Фурқон сураси - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. Шуъаро сураси - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. Намл сураси - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. Қасас сураси - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. Анкабут сураси - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. Рум сураси - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. Луқмон сураси - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. Сажда сураси - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. Аҳзоб сураси - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. Сабаъ сураси - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. Фотир сураси - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. Ёсин сураси - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. Соффот сураси - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. Сод сураси - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. Зумар сураси - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. Ғофир сураси - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. Фуссилат сураси - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. Шўро сураси - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. Зухруф сураси - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. Духон сураси - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. Жосия сураси - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. Аҳқоф сураси - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. Муҳаммад сураси - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. Фатҳ сураси - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. Ҳужурот сураси - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. Қоф сураси - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. Зориёт сураси - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. Тур сураси - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. Нажм сураси - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. Қамар сураси - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. ар-Раҳмон сураси - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. Воқеъа сураси - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. Ҳадид сураси - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. Мужодала сураси - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. Ҳашр сураси - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. Мумтаҳана сураси - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. Софф сураси - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. Жумъа сураси - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. Мунофиқун сураси - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. Тағобун сураси - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. Талоқ сураси - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. Таҳрим сураси - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. Мулк сураси - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. Қалам сураси - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. Маъориж сураси - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. Нуҳ сураси - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. Жин сураси - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. Муззаммил сураси - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. Муддассир сураси - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. Қиёмат сураси - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. Инсон сураси - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. Мурсалот сураси - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. Набаъ сураси - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. Нозиъот сураси - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. Абаса сураси - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. Таквир сураси - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. Инфитор сураси - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. Мутоффифийн сураси - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. Иншиқоқ сураси - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. Буруж сураси - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. Ториқ сураси - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. Аъло сураси - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. Ғошия сураси - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. Фажр сураси - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. Балад сураси - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. Шамс сураси - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. Лайл сураси - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. Зуҳо сураси - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. Иншироҳ сураси - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. Тийн сураси - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. Алақ сураси - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. Қадр сураси - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. Баййина сураси - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. Залзала сураси - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. вал-Одиёт сураси - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. Қориъа сураси - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. Такосур сураси - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. Аср сураси - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. Ҳумаза сураси - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. Фил сураси - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. Қурайш сураси - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. Моун сураси - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. Кавсар сураси - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. Кофирун сураси - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. Наср сураси - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. Масад сураси - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. Ихлос сураси - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. Фалақ сураси - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. Нос сураси - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲