Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo fitanamiiwo * - Tippudi firooji ɗii


E ɓural, suɓo simoore
1. Chương Al-Fatihah - Simoore udditoore (faatiha) 2. Chương Al-Baqarah - Simoore nagge 3. Chương Ali 'Imran - Simoore koreeji imraan 4. Chương Al-Nisa' - Simoore rewɓe 5. Chương Al-Ma-idah - Simoore maa'ida 6. Chương Al-An-'am - Simoore neemoraaɗi 7. Chương Al-'Araf - Simoore al-araaf 8. Chương Al-Anfal - Simoore anfaali 9. Chương Al-Tawbah - Simoo tuubabuya 10. Chương Yunus - Simoore yuunus 11. Chương Hud - Simoore Huud 12. Chương Yusuf - Simoore Yuusuf 13. Chương Al-R'ad - Simoore manaango (rigaango) 14. Chương Ibrahim - Simoore Ibraahiima 15. Chương Al-Hijr - Simoore Al-hijri 16. Chương Al-Nahl - Simoore ñaaki 17. Chương Al-Isra' - Simoore roɓo 18. Chương Al-Kahf - Simoore wimmboolo hayre 19. Chương Mar-yam - Simoore Maryam 20. Chương Taha - Simoorw Taahaa 21. Chương Al-Ambiya' - Simoore Annabaaɓe 22. Chương Al-Hajj - Simoore hajju 23. Chương Al-Muminun - Simoore goongɗinɓe 24. Chương Al-Nur - Simoore annoore 25. Chương Al-Furqan - Simoore ceergu 26. Chương Al-Shu-'ara' - Simoore yimooɓe 27. Chương Al-Naml - Simoore korndolli 28. Chương Al-Qasas - Simoore pilli (ciimti) 29. Chương Al-'Ankabut - Simooee njomolaaji 30. Chương Al-Rum - Simoori Ruum 31. Chương Luqman - Simoore Lukmaan 32. Chương Al-Sajadah - Simoore sujjannde 33. Chương Al-Ahzab - Simoore pelle 34. Chương Saba' - Simoore Saba 35. Chương Fatir - Simoore faatir 36. Chương Yasin - Simoore Yaasiin 37. Chương Saffat - Simoore saafaati 38. Chương Sad - Simoore Sad 39. Chương Al-Zumar - Simoore pellon 40. Chương Ghafir - Simoore Gaafir 41. Chương Fussilat - Simoore laɓɓinaama 42. Chương Al-Shura - Simoore diisnondiral 43. Chương Al-Zukhruf - Simoore sukruf 44. Chương Al-Dukhan - Simoore Cuurki 45. Chương Al-Jathiyah - Simoore Jaasiya 46. Chương Al-Ahqaf - Simoore Al-ahkaaf 47. Chương Muhammad - Simoore Muhammed 48. Chương Al-Fat-h - Simoore udditaare (uddito) 49. Chương Al-Hujurat - Simoore al-hujaraat 50. Chương Qaf - Simoore Qaaf 51. Chương Al-Zariyat - Simoore Al-saariyaat 52. Chương Al-Tur - At-Toor 53. Chương Al-Najm - Simoore hoodere 54. Chương Al-Qamar - Simoore lewru 55. Chương Al-Rahman - Simoore juremdeero 56. Chương Al-Waqi-'ah - Simoore al-waaki'a 57. Chương Al-Hadid - Simoore njamndi 58. Chương Al-Mujadalah - Simoore jeddondiral 59. Chương Al-Hashr - Simoore denndal 60. Chương Al-Mumtahinah - Simoore jarribaaɗo 61. Chương Al-Saf - Simlore Sappi 62. Chương Al-Jumu-'ah - Simoore Al-jumaa 63. Chương Al-Munafiqun - Simoore Naafigeeɓe 64. Chương Al-Taghabun - Simoore al-tagaabun 65. Chương Al-Talaq - Simoore ceergal (talaak) 66. Chương Al-Tahrim - Simoore harminde (tahriim) 67. Chương Al-Mulk - Simoore laamu (al-mulku) 68. Chương Al-Qalam - Simoore kuɗol (al-qalam) 69. Chương Al-Haqah - Simoore darnga (al-haaqa) 70. Chương Al-Ma-'arij - Simoore al-maarij 71. Chương Nuh - Simoore Nuuhu 72. Chương Al-Jinn - Simoore Jinneeji (Baralli) 73. Chương Al-Muzzammil - Simoore Cuddiiɗo (al-musammil) 74. Chương Al-Muddaththir - Simoore cuddiiɗo 75. Chương Al-Qiyamah - Simoore Darnga 76. Chương Al-Insan - Simoore Neɗɗo 77. Chương Al-Mursalat - Simoore Al-mursalaat 78. Chương Al-Naba' - Simoore kabaaru (darnga) 79. Chương Al-Nazi-'at - Simoore naasiyat 80. Chương 'Abasa - Simoore ñirɓinde (abasa) 81. Chương Al-Takwir - Simoore takwiir (darnga) 82. Chương Al-Infitar - Simoore Al-infitaar 83. Chương Al-Mutaffifin - Simoore al-mutaffifiin 84. Chương Al-Inshiqaq - Simoore peecagol (darnga) 85. Chương Al-Buruj - Simoore ɗate (alburuuj) 86. Chương Al-Tariq - Simoore horŋoore (Al-taarik) 87. Chương Al-'Ala - Simoore ɓurɗo toowde oo 88. Chương Al-Ghashiyah - Simoore Gaasiya (darnga) 89. Chương Al-Fajr - Simoore weetndoogo (al-fajri) 90. Chương Al-Balad - Simoore nokku 91. Chương Al-Shams - Simoore naange (njaane) 92. Chương Al-Lail - Simoore Jamma 93. Chương Al-Dhuha - Simoore feƴ-naange 94. Chương Al-Sharh - Simoore Al-sarah 95. Chương Al-Tin - Simoore Tiin 96. Chương Al-'Alaq - Simoore Al-alq 97. Chương Al-Qadar - Simoore Hoddiro (al-qadri) 98. Chương Al-Baiyinah - Simoore Al-bayyina 99. Chương Al-Zalzalah - Simoore yerɓaango 100. Chương Al-'Adiyat - Simoore al-adiya 101. Chương Al-Qari-'ah - Simoore honngude (al-qaariya) 102. Chương Al-Takathur - Simoore hebbino (al-takaasur) 103. Chương Al-'Asr - Simoore Takusaan (al-asri) 104. Chương Al-Humazah - Simoore ɓaaƴo (al-humasa) 105. Chương Al-Fil - Simlore ñiiwo (al-fiil) 106. Chương Quraish - Simoore liingu (alquraysi) 107. Chương Al-Ma-'un - Simoore al-Maawuun 108. Chương Al-Kawthar - Simoore weendu Al-kawsar 109. Chương Al-Kafirun - Simoore heefereeɓe 110. Chương Al-Nasr - Simoore poolgu 111. Chương Al-Masad - Simoore al-masad 112. Chương Al-Ikhlas - Simoore laɓɓinde (al-iqlaas) 113. Chương Al-Falaq - Simoore falaqi 114. Chương Al-Nas - Simoore yimɓe (al-naas)
Uddude