ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߊߟߌߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߓߎ߯ߓߌ߲ߤߊ߯ߦߡ ߓߟߏ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. Al-Fâtihah - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. Al-Baqarah - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. Al -I-‘Imrân - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. An-Nisâ’ - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. Al-Mâ’ida - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. Al-An‘âm - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. Al-A‘râf - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. Al-Anfâl - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. At-Tawba - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. Yûnus - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. Hûd - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. Yûsuf - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. Ar-Ra‘d - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. Ibrâhîm - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. Al-Hijr - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. An-Nahl - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. Al-Isrâ’ - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. Al-Kahf - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. Maryam - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. Tâ-Hâ - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. Al-Anbiyâ’ - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. Al-Hajj - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. Al-Mu’minûn - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. An-Nûr - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. Al-Furqân - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. Ash-Shu‘arâ’ - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. An-Naml - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. Al-Qasas - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. Al-‘Ankabût - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. Ar-Rûm - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. Luqmân - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. As-Sajdah - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. Al-Ahzâb - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. Saba’ - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. Fâtir - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. Yâ-Sîn - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. As-Sâffât - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. Sâd - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. Az-Zumar - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. Ghâfir - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. Fussilat - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. Ash-shûrâ - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. Az-Zukhruf - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. Ad-Dukhân - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. Al-Jâthiyah - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. Al-Ahqâf - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. Muhammad - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. Al-Fath - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. Al-Hujurât - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. Qâf - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. Adh-Dhâriyât - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. At-Tûr - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. An-Najm - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. Al-Qamar - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. Ar-Rahmân - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. Al-Wâqi‘ah - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. Al-Hadîd - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. Al-Mujâdilah - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. Al-Hashr - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. Al-Mumtahanah - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. As-Saff - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. Al-Jumu‘a - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. Al-Munâfiqûn - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. At-Taghâbun - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. At-Talâq - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. At-Tahrîm - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. Al-Mulk - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. Al-Qalam - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. Al-Hâqqa - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. Al-Ma‘ârij - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. Nûh - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. Al-Jinn - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. Al-Muzzammil - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. Al-Muddaththir - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. Al-Qiyâmah - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. Al-Insân - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. Al-Mursalât - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. An-Naba’ - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. An-Nâzi‘ât - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. ‘Abasa - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. At-Takwîr - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. Al-Infitâr - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. Al-Mutaffifîn - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. Al-Inshiqâq - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. Al-Burûj - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. At-Târiq - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. Al-A‘lâ - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. Al-Ghâshiyah - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. Al-Fajr - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. Al-Balad - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. Ash-Shams - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. Al-Layl - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. Ad-Dhuhâ - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. Al-Sharh - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. At-Tîn - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. Al-‘Alaq - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. Al-Qadr - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. Al-Bayyinah - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. Al-Zalzalah - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. Al-‘Adiyât - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. Al-Qâri‘ah - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. At-Takâthur - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. Al-‘Asr - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. Al-Humazah - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. Al-Fîl - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. Quraysh - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. Al-Mâ‘ûn - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. Al-Kawthar - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. Al-Kâfirûn - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. An-Nasr - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. Al-Masad - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. Al-Ikhlâs - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. Al-Falaq - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. An-Nâs - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲