ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߊ߬ߡߙߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫. * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. សូរ៉ោះយូនូស - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. សូរ៉ោះតហា - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. សូរ៉ោះសទ - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. សូរ៉ោះកហ្វ - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. សូរ៉ោះនួហ - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲