ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߛߊߥߊ߯ߤߟߌߞߊ߲ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ - ߊ߳ߺߓߑߘߎ-ߟߟߊ߯ߤߌ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߛ߫ߌߙߎ߫ ߞ߭ߊ߬ߡߌ߯ߛߎ߫ ߓߟߏ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. Surat Al-Fatihah - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. Surat Al-Baqarah - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. Surat Al-'Imran - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. Surat An-Nisa - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. Surat Al-Ma'idah - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. Surat Al-An'am - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. Surat Al-A'raf - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. Surat Al-Anfal - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. Surat At-Tawbah - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. Surat Yunus - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. Surat Hud - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. Surat Yusuf - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. Surat Ar-Ra'd - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. Surat Ibrahim - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. Surat Al-hijr - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. Surat An-Nahl - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. Surat Al-Isra - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. Surat Al-Kahf - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. Surat Maryam - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. Surat Taha - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. Surat Al-Anbiya - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. Surat Al-Hajj - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. Surat Al-Mu'minun - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. Surat An-Nur - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. Surat Al-Furqan - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. Surat Ash-Shu'ara - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. Surat An-Naml - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. Surat Al-Qasas - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. Surat Al-Ankabut - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. Surat Ar-Rum - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. Surat Luqman - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. Surat As-Sajdah - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. Surat Al-Ahzab - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. Surat Saba - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. Surat Fatir - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. Surat Yasin - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. Surat As-Saffat - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. Surat Sad - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. Surat Az-Zumar - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. Surat Ghafir - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. Surat Fussilat - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. Surat Ash-Shura - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. Surat Az-Zukhruf - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. Surat Ad-Dukhan - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. Surat Al-Jathiyah - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. Surat Al-Ahqaf - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. Surat Muhammad - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. Surat Al-Fath - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. Surat AlHujurat - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. Surat Qaf - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. Surat Adh-Dhariyat - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. Surat At-Tur - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. Surat An-Najm - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. Surat Qamar - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. Surat Ar-Rahman - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. Surat Al-Waqi'ah - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. Surat Al-Hadid - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. Surat Al-Mujadilah - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. Surat Al-Hashr - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. Surat Al-Mumtahanah - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. Surat As-Saff - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. Surat Al-Jumu'ah - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. Surat Al-Munafiqun - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. Surat At-Taghabun - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. Surat At-Talaq - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. Surat At-Tahrim - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. Surat Al-Mulk - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. Surat Al-Qalam - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. Surat Al-Haqqah - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. Surat Al-Ma'arij - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. Surat Nuh - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. Surat Al-Jinn - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. Surat Al-Muzzammil - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. Surat Al-Muddathir - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. Surat Al-Qiyamah - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. Surat Al-Insan - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. Surat Al-Mursalat - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. Surat An-Naba - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. Surat An-Nazi'at - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. Surat Abasa - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. Surat At-Takwir - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. Surat Al-Infitar - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. Surat Al-Mutaffifin - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. Surat Al-Inshiqaq - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. Surat Al-Buruj - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. Surat At-Tariq - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. Surat Al-A'la - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. Surat Al-Ghashiyah - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. Surat Al-Fajr - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. Surat Al-Balad - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. Surat Ash-Shams - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. Surat Al-Lail - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. Surat Ad-Duha - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. Surat Ash-Sharh - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. Surat At-Tin - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. Surat Al-Alaq - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. Surat Al-Qadr - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. Surat Al-Bayyinah - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. Surat Az-Zalzalah - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. Surat Al-Aadiyat - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. Surat Al-Qari'ah - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. Surat At-Takathur - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. Surat Al-Asr - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. Surat Al-Humazah - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. Surat Al-Fil - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. Surat Quraish - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. Surat Al-Ma'un - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. Surat Al-Kauthar - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. Surat Al-Kafirun - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. Surat An-Nasr - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. Surat Al-Masad - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. Surat Al-Ikhlas - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. Surat Al-Falaq - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. Surat An-Nas - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲