ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߝ߭ߋߕߑߣߊߡߌߞߊ߲ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ - ߤ߭ߛߊߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ-ߟߑߞߊߙߌ߯ߡߎ߫ ߓߟߏ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. Chương Al-Fatihah - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. Chương Al-Baqarah - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. Chương Ali 'Imran - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. Chương Al-Nisa' - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. Chương Al-Ma-idah - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. Chương Al-An-'am - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. Chương Al-'Araf - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. Chương Al-Anfal - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. Chương Al-Tawbah - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. Chương Yunus - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. Chương Hud - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. Chương Yusuf - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. Chương Al-R'ad - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. Chương Ibrahim - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. Chương Al-Hijr - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. Chương Al-Nahl - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. Chương Al-Isra' - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. Chương Al-Kahf - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. Chương Mar-yam - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. Chương Taha - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. Chương Al-Ambiya' - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. Chương Al-Hajj - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. Chương Al-Muminun - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. Chương Al-Nur - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. Chương Al-Furqan - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. Chương Al-Shu-'ara' - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. Chương Al-Naml - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. Chương Al-Qasas - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. Chương Al-'Ankabut - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. Chương Al-Rum - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. Chương Luqman - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. Chương Al-Sajadah - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. Chương Al-Ahzab - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. Chương Saba' - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. Chương Fatir - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. Chương Yasin - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. Chương Saffat - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. Chương Sad - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. Chương Al-Zumar - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. Chương Ghafir - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. Chương Fussilat - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. Chương Al-Shura - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. Chương Al-Zukhruf - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. Chương Al-Dukhan - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. Chương Al-Jathiyah - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. Chương Al-Ahqaf - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. Chương Muhammad - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. Chương Al-Fat-h - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. Chương Al-Hujurat - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. Chương Qaf - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. Chương Al-Zariyat - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. Chương Al-Tur - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. Chương Al-Najm - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. Chương Al-Qamar - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. Chương Al-Rahman - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. Chương Al-Waqi-'ah - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. Chương Al-Hadid - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. Chương Al-Mujadalah - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. Chương Al-Hashr - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. Chương Al-Mumtahinah - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. Chương Al-Saf - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. Chương Al-Jumu-'ah - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. Chương Al-Munafiqun - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. Chương Al-Taghabun - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. Chương Al-Talaq - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. Chương Al-Tahrim - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. Chương Al-Mulk - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. Chương Al-Qalam - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. Chương Al-Haqah - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. Chương Al-Ma-'arij - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. Chương Nuh - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. Chương Al-Jinn - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. Chương Al-Muzzammil - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. Chương Al-Muddaththir - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. Chương Al-Qiyamah - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. Chương Al-Insan - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. Chương Al-Mursalat - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. Chương Al-Naba' - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. Chương Al-Nazi-'at - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. Chương 'Abasa - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. Chương Al-Takwir - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. Chương Al-Infitar - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. Chương Al-Mutaffifin - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. Chương Al-Inshiqaq - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. Chương Al-Buruj - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. Chương Al-Tariq - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. Chương Al-'Ala - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. Chương Al-Ghashiyah - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. Chương Al-Fajr - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. Chương Al-Balad - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. Chương Al-Shams - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. Chương Al-Lail - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. Chương Al-Dhuha - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. Chương Al-Sharh - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. Chương Al-Tin - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. Chương Al-'Alaq - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. Chương Al-Qadar - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. Chương Al-Baiyinah - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. Chương Al-Zalzalah - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. Chương Al-'Adiyat - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. Chương Al-Qari-'ah - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. Chương Al-Takathur - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. Chương Al-'Asr - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. Chương Al-Humazah - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. Chương Al-Fil - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. Chương Quraish - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. Chương Al-Ma-'un - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. Chương Al-Kawthar - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. Chương Al-Kafirun - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. Chương Al-Nasr - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. Chương Al-Masad - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. Chương Al-Ikhlas - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. Chương Al-Falaq - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. Chương Al-Nas - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲