ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߕߙߎߞߌߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߞߓ. ߊ߳ߺߊ߬ߟߌ߮ ߏߗ߭ߍߞ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. Sûratu'l-Fâtiha - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. Sûratu'l-Bakarah - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. Sûratu Âl-i İmrân - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. Sûratu'n-Nisâ - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. Sûratu'l-Mâide - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. Sûratu'l-En'âm - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. Sûratu'l-A'râf - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. Sûratu'l-Enfâl - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. Sûratu't-Tevbe - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. Sûratu Yûnus - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. Sûratu Hûd - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. Sûratu Yûsuf - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. Sûratu'r-Ra'd - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. Sûratu İbrâhîm - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. Sûratu'l-Hicr - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. Sûratu'n-Nahl - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. Sûratu'l-İsrâ - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. Sûratu'l-Kehf - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. Sûratu Meryem - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. Sûratu Tâhâ - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. Sûratu'l-Enbiyâ - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. Sûratu'l-Hacc - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. Sûratu'l-Mu'minûn - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. Sûratu'n-Nûr - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. Sûratu'l-Furkân - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. Sûratu'n-Neml - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. Sûratu'l-Kasas - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. Sûratu'l-Ankebût - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. Sûratu'r-Rûm - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. Sûratu'l-Lokmân - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. Sûratu's-Secde - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. Sûratu'l-Ahzâb - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. Sûratu's-Sebe - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. Sûratu Fâtır - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. Sûratu Yâsîn - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. Sûratu's-Saffât - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. Sûratu's-Sâd - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. Sûratu'z-Zumer - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. Sûretu Ğâfir - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. Sûretu Fussilet - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. Sûretu'ş-Şûrâ - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. Sûretu'z-Zuhruf - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. Sûretu'd-Duhân - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. Sûretu'l-Câsiye - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. Sûretu'l-Ahkâf - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. Sûretu Muhammed - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. Sûretu'l-Feth - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. Sûretu'l-Hucurât - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. Sûretu Kâf - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. Sûretu'z-Zâriyât - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. Sûretu't-Tûr - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. Sûretu'n-Necm - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. Sûretu'l-Kamer - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. Sûretu'r-Rahmân - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. Sûretu'l-Vâkıa - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. Sûretu'l-Hadîd - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. Sûretu'l-Mucâdele - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. Sûretu'l-Haşr - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. Sûretu'l-Mumtehine - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. Sûretu's-Saf - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. Sûretu'l-Cumuah - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. Sûretu'l-Munâfikûn - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. Sûretu't-Teğâbun - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. Sûretu't-Talâk - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. Sûretu't-Tahrîm - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. Sûretu'l-Mulk - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. Sûretu'l-Kalem - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. Sûretu'l-Hakkâh - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. Sûretu'l-Meâric - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. Sûretu'n-Nûh - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. Sûretu'l-Cin - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. Sûretu'l-Muzzemmil - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. Sûretu'l-Muddessir - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. Sûretu'l-İnsân - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. Sûretu'l-Mürselât - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. Sûretu'n-Nebe - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. Sûretu'n-Nâziât - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. Sûretu Abese - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. Sûretu't-Tekvîr - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. Sûretu'l-İnfitâr - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. Sûretu'l-İnşikâk - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. Sûretu'l-Burûc - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. Sûretu't-Târık - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. Sûretu'l-Â'lâ - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. Sûretu'l-Ğâşiye - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. Sûretu'l-Fecr - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. Sûretu'l-Beled - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. Sûretu'ş-Şems - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. Sûretu'l-Leyl - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. Sûretu'd-Duhâ - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. Sûretu'ş-Şerh - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. Sûretu't-Tîn - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. Sûretu'l-Alak - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. Sûretu'l-Kadr - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. Sûretu'l-Beyyine - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. Sûretu'l-Zelzele - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. Sûretu'l-Âdiyât - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. Sûretu'l-Kâria - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. Sûretu't-Tekâsur - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. Sûretu'l-Asr - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. Sûretu'l-Humezeh - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. Sûretu'l-Fîl - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. Sûretu Kurayş - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. Sûretu'l-Mâûn - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. Sûretu'l-Kevser - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. Sûretu'l-Kâfirûn - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. Sûretu'n-Nasr - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. Sûretu'l-Mesed - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. Sûretu'l-İhlâs - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. Sûretu'l-Felak - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. Sûretu'n-Nâs - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲