ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ ߊߛߊ߯ߡߌߞߊ߲ ߘߐ߫. * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. ছুৰা আন-নিছা - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. ছুৰা আল-আনআম - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. ছুৰা আল-আনফাল - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. ছুৰা ইউনুছ - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. ছুৰা হূদ - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. ছুৰা ইউছুফ - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. ছুৰা আল-হিজৰ - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. ছুৰা আন-নাহল - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. ছুৰা আল-ইছৰা - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. ছুৰা আল-কাহাফ - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. ছুৰা মাৰয়াম - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. ছুৰা ত্বা-হা - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. ছুৰা আল-হজ্জ - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. ছুৰা আন-নূৰ - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. ছুৰা আন-নামল - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. ছুৰা লুক্বমান - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. ছুৰা আল-আহযাব - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. ছুৰা ছাবা - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. ছুৰা ফাতিৰ - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. ছুৰা ইয়াছীন - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. ছুৰা চ'দ - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. ছুৰা গাফিৰ - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. ছুৰা আদ-দুখান - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. ছুৰা মুহাম্মদ - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. ছুৰা ক্বাফ - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. ছুৰা আত-তুৰ - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. ছুৰা আন-নাজম - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. ছুৰা আল-হাদীদ - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. ছুৰা আচ-চফ - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. ছুৰা আল-মুল্ক - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. ছুৰা আল-কলম - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. ছুৰা নূহ - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. ছুৰা আল-জ্বিন - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. ছুৰা আল-ইনছান - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. ছুৰা আন-নাবা' - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. ছুৰা আন-নাযিআত - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. ছুৰা আবাছা - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. ছুৰা আল-আ'লা - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. ছুৰা আল-ফজৰ - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. ছুৰা আল-বালাদ - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. ছুৰা আল-লাইল - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. ছুৰা আদ-জুহা - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. ছুৰা আত-তীন - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. ছুৰা আল-আচৰ - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. ছুৰা আল-ফীল - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. ছুৰা আল-মাঊন - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. ছুৰা আন-নাচৰ - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. ছুৰা আল-মাছাদ - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. ছুৰা আন-নাচ - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲