ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - الترجمة الفارسية - تفسير السعدي * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. سوره فاتحه - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. سوره بقره - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. سوره آل عمران - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. سوره نساء - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. سوره مائده - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. سوره انعام - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. سوره اعراف - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. سوره انفال - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. سوره توبه - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. سوره يونس - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. سوره هود - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. سوره يوسف - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. سوره رعد - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. سوره ابراهيم - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. سوره حجر - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. سوره نحل - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. سوره اسراء - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. سوره كهف - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. سوره مريم - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. سوره طه - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. سوره انبياء - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. سوره حج - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. سوره مؤمنون - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. سوره نور - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. سوره فرقان - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. سوره شعراء - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. سوره نمل - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. سوره قصص - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. سوره عنكبوت - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. سوره روم - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. سوره لقمان - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. سوره سجده - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. سوره احزاب - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. سوره سبأ - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. سوره فاطر - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. سوره يس - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. سوره صافات - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. سوره ص - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. سوره زمر - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. سوره غافر - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. سوره فصلت - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. سوره شورى - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. سوره زخرف - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. سوره دخان - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. سوره جاثيه - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. سوره احقاف - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. سوره محمد - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. سوره فتح - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. سوره حجرات - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. سوره ق - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. سوره ذاريات - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. سوره طور - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. سوره نجم - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. سوره قمر - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. سوره رحمن - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. سوره واقعه - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. سوره حديد - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. سوره مجادله - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. سوره حشر - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. سوره ممتحنه - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. سوره صف - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. سوره جمعه - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. سوره منافقون - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. سوره تغابن - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. سوره طلاق - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. سوره تحريم - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. سوره ملك - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. سوره قلم - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. سوره حاقه - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. سوره معارج - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. سوره نوح - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. سوره جن - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. سوره مزمل - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. سوره مدثر - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. سوره قيامه - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. سوره انسان - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. سوره مرسلات - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. سوره نبأ - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. سوره نازعات - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. سوره عبس - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. سوره تكوير - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. سوره انفطار - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. سوره مطففين - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. سوره انشقاق - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. سوره بروج - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. سوره طارق - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. سوره اعلى - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. سوره غاشيه - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. سوره فجر - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. سوره بلد - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. سوره شمس - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. سوره ليل - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. سوره ضحى - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. سوره شرح - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. سوره تين - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. سوره علق - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. سوره قدر - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. سوره بينه - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. سوره زلزله - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. سوره عاديات - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. سوره قارعه - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. سوره تكاثر - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. سوره عصر - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. سوره همزه - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. سوره فيل - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. سوره قريش - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. سوره ماعون - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. سوره كوثر - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. سوره كافرون - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. سوره نصر - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. سوره مسد - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. اخلاص - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. سوره فلق - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. سوره ناس - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲