ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - "ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߣߌߔߐ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. 開端章 - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. 雌牛章 - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. イムラ―ン家章 - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. 婦人章 - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. 食卓章 - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. 家畜章 - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. 高壁章 - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. 戦利品章 - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. 悔悟章 - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. ユーヌス章 - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. フード章 - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. ユースフ章 - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. 雷電章 - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. イブラーヒーム章 - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. アル・ヒジュル章 - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. 蜜蜂章 - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. 夜の旅章 - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. 洞窟章 - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. マルヤム章 - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. ター・ハー章 - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. 預言者たち章 - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. 巡礼章 - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. 信者章 - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. 御光章 - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. 識別章 - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. 詩人たち章 - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. 蟻章 - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. 物語章 - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. 蜘蛛章 - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. 東ローマ人章 - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. ルクマーン章 - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. 平伏礼章 - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. 部族連合章 - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. サバア章 - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. 創造者章 - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. ヤー・スィーン章 - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. 整列者章 - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. サード章 - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. 集団章 - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. 赦すお方章 - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. 解説された章 - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. 相談章 - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. 金の装飾章 - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. 煙霧章 - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. 跪く時章 - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. 砂丘章 - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. ムハンマド章 - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. 勝利章 - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. 部屋章 - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. カーフ章 - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. まき散らすもの章 - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. 山章 - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. 星章 - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. 月章 - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. 慈悲深き者章 - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. 出来事章 - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. 鉄章 - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. 抗弁する女章 - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. 集合章 - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. 試問される女章 - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. 整列章 - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. 合同礼拝章 - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. 偽信者たち章 - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. 騙し合い章 - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. 離婚章 - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. 禁止章 - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. 大権章 - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. 筆章 - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. 不可避な時章 - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. 階段章 - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. ヌーフ章 - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. ジン章 - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. 衣をまとう章 - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. 包まる者章 - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. 復活章 - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. 人間章 - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. 送られるもの章 - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. 知らせ章 - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. 引き抜く者章 - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. 眉をひそめて章 - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. 巻き上げる章 - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. 裂ける章 - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. 量を減らす者章 - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. 割れる章 - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. 星座章 - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. 夜訪れる者章 - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. 至高章 - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. 覆いかぶさるもの章 - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. 暁章 - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. 町章 - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. 太陽章 - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. 夜章 - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. 朝章 - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. 胸を広げる章 - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. 無花果章 - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. 凝血章 - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. 天命章 - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. 明証章 - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. 地震章 - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. 進撃する馬章 - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. 大打撃章 - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. 数の競い合い章 - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. 時間章 - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. 中傷者たち章 - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. 象章 - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. クライシュ族章 - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. 慈善章 - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. 豊潤章 - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. 不信仰者たち章 - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. 援助章 - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. シュロ章 - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. 純正章 - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. 黎明章 - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. 人びと章 - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲