ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ - "ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߓߏߛߑߣߊߞߊ߲ ߘߐ߫ * - ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ


ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
1. Sura el-Fatiha - ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 2. Sura el-Bekara - ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ 3. Sura Alu Imran - ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ 4. Sura en-Nisa - ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 5. Sura el-Maida - ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ 6. Sura el-En'am - ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 7. Sura el-A'araf - ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ 8. Sura el-Enfal - ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 9. Sura et-Tevba - ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ 10. Sura Junus - ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ 11. Sura Hud - ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ 12. Sura Jusuf - ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ 13. Sura er-Ra'd - ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ 14. Sura Ibrahim - ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ 15. Sura el-Hidžr - ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ 16. Sura en-Nahl - ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 17. Sura el-Isra - ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ 18. Sura el-Kehf - ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ 19. Sura Merjem - ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ 20. Sura Ta-Ha - ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ 21. Sura el-Enbija - ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 22. Sura el-Hadždž - ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ 23. Sura el-Mu'minun - ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 24. Sura en-Nur - ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ 25. Sura el-Furkan - ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ 26. Sura eš-Šuara - ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 27. Sura en-Neml - ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ 28. Sura el-Kasas - ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 29. Sura el-Ankebut - ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ 30. Sura er-Rum - ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 31. Sura Lukman - ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ 32. Sura es-Sedžda - ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ 33. Sura el-Ahzab - ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 34. Sura Sebe - ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 35. Sura Fatir - ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ 36. Sura Ja-Sin - ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ 37. Sura es-Saffat - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 38. Sura Sad - ߛ߫ ߝߐߘߊ 39. Sura ez-Zumer - ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 40. Sura Gafir - ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ 41. Sura Fussilet - ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 42. Sura eš-Šura - ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ 43. Sura ez-Zuhruf - ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ 44. Sura ed-Duhan - ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ 45. Sura el-Džasija - ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ 46. Sura el-Ahkaf - ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 47. Sura Muhammed - ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ 48. Sura el-Feth - ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ 49. Sura el-Hudžurat - ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 50. Sura Kaf - ߞ߫ ߝߐߘߊ 51. Sura ez-Zarijat - ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 52. Sura et-Tur - ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ 53. Sura en-Nedžm - ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ 54. Sura el-Kamer - ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ 55. Sura er-Rahman - ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 56. Sura el-Vakia - ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ 57. Sura el-Hadid - ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ 58. Sura el-Mudžadela - ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ 59. Sura el-Hašr - ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 60. Sura el-Mumtehina - ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ 61. Sura es-Saff - ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ 62. Sura el-Džuma - ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ 63. Sura el-Munafikun - ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 64. Sura et-Tegabun - ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ 65. Sura et-Talak - ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ 66. Sura et-Tahrim - ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 67. Sura el-Mulk - ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ 68. Sura el-Kalem - ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 69. Sura el-Hakka - ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ 70. Sura el-Mearidž - ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 71. Sura Nuh - ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ 72. Sura el-Džinn - ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 73. Sura el-Muzzemmil - ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ 74. Sura el-Muddessir - ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ 75. Sura el-Kijama - ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ 76. Sura el-Insan - ߡߐ߱ ߝߐߘߊ 77. Sura el-Murselat - ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ 78. Sura en-Nebe - ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ 79. Sura en-Naziat - ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 80. Sura Abese - ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ 81. Sura et-Tekvir - ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ 82. Sura el-Infitar - ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ 83. Sura el-Mutaffifin - ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 84. Sura el-Inšikak - ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ 85. Sura el-Burudž - ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 86. Sura et-Tarik - ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ 87. Sura el-A'la - ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 88. Sura el-Gašija - ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ 89. Sura el-Fedžr - ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ 90. Sura el-Beled - ߛߏ ߝߐߘߊ 91. Sura eš-Šems - ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ 92. Sura el-Lejl - ߛߎ ߝߐߘߊ 93. Sura ed-Duha - ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ 94. Sura eš-Šerh - ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ 95. Sura et-Tin - ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ 96. Sura el-Alek - ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ 97. Sura el-Kadr - ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ 98. Sura el-Bejjina - ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ 99. Sura ez-Zelzela - ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ 100. Sura el-Adijat - ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 101. Sura el-Karia - ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 102. Sura et-Tekasur - ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ 103. Sura el-Asr - ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ 104. Sura el-Humeza - ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ 105. Sura el-Fil - ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ 106. Sura Kurejš - ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 107. Sura el-Maun - ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ 108. Sura el-Kevser - ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ 109. Sura el-Kafirun - ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ 110. Sura en-Nasr - ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ 111. Sura el-Mesed - ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ 112. Sura el-Ihlas - ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ 113. Sura el-Felek - ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ 114. Sura en-Nas - ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ
ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲