ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߔߘߋߞߎ

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߘߐߦߙߌߥߊ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫߸ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

 

ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߟߌ ߞߊ߲߬ ߌ ߞߎ߲߬


ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ "ߒߞߏ" ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߯ ߝߏߘߋ߫ / ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2021-11-28 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ "ߒߞߏ" ߘߐ߫߸ ߞߊ߬߫ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߘߋ߬ߞߌ߬ߝߊ / ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2021-12-20 - V1.0.3

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߞߐ߲ߞߐ߲ ߠߎ߬

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ ߝߊ߲ߓߊ ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߛߘߍ ߟߊ߫ ߘߟߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߌߛߑߟߊߡ-ߤߊߥߛ IslamHouse.com ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߝߟߐ߫. 2024-01-31 - V1.0.14

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF - PDF* -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߍ߲ߕߍߙߑߣߊߛߐ߲ߣߊߟ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߊ߫ ߓߊ ߟߋ߬߸ ߍ߲ߕߍߙߑߣߊߛߐ߲ߣߊߟ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬. 2022-07-20 - V1.1.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߕߊߞ߫ߌ߯ ߊ.ߘߘߌ߯ߣߌ߫ ߊ.ߟߑߤߌߟߊ߯ߟߌ߮ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߡߎߤ߭ߑߛߌߣ ߞ߭ߊ߯ߣ ߠߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2019-12-27 - V1.1.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ - ߞߎߘߎ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬، ߞߓ. ߥߊ߬ߟߌ߯ߘ ߓߊߟߌߤߊߛ߭ ߊ.ߟߑߊ߳ߺߊߡߑߙߌ߮ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2023-03-12 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߓ. ߣߊ߬ߓߌ߯ߟߎ߫ ߙߌߘ߭ߑߥߊ߯ߣߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߍ߲ߕߍߙߑߣߊߛߐ߲ߣߊߟ ߦߋߟߋ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ - ߌߡ. ߂߀߁߇ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2018-10-11 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߊ߬ߛ߭ߌ߯ߘߎ߫ ߡߊߺߊ߳ߺߊ߯ߛ߭ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2021-06-06 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߤ߭ߊ߬ߡߌ߯ߘߎ߫ ߊ.ߟߟߊ߯ߤߌ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2022-01-10 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߍ߲ߕߍߙߑߣߊߛߐ߲ߣߊߟ ߦߋߟߋ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬، ߌߡ.߂߀߁߇ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2018-10-09 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߊ߳ߺߌ߯ߛߊ߯ ߜ߭ߊߙߑߛߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߝߎ߲ߘߌ ߛߊߖߌ߫ ߁߄߃߃ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2023-04-15 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߓߎߞߊߙߌߟߊ߫ "ߊߡߙߌߞߌ߫" ߟߊߕߍ߲ߘߎ߯ ߓߊ ߟߋ߬߸ ߍ߲ߕߍߙߑߣߊߛߐ߲ߣߊߟ ߦߋߟߋ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߌߡ.߂߀߁߇ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2018-10-09 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߔߙߐ߬ߕߐ߬ߞߍ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߓ. ߤ߭ߌߟߑߡߌ߯ ߣߊߛ߫ߙ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߄߄߀ ߠߊ߫. 2023-04-15 - V1.3.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-01-17 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊߟߌߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߟߟߊ߯ߤߌ߫ ߊ.ߛ߫ߑ߫ߊ߯ߡߌߕߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ (ߝߑߙߊ߲ߞ ߓߐߓ.ߣߑߤߊ߯ߦߡ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߓ. ߣߊ߬ߘߌ߯ߡ ߌߟߑߦߊ߯ߛ. 2021-01-07 - V1.1.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊߟߑߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߓߎ߰-ߙߌߘ߭ߊ߯ ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߓߎߣ-ߊߤ߭ߑߡߊߘߌ߫ ߓߎߣ-ߙߊ߬ߛߎ߯ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߌߡ. ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߀߁߅ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2016-11-27 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߎߛ߳ߑߡߊ߯ߣ ߛ߭ߊ߬ߙߌ߯ߝߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߄߄߀ ߠߊ߫. 2022-08-29 - V1.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߟߌߜ߭ߊߙߌߞߊ߲ ߘߐ߫.. 2021-06-07 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߙߎߡߊߣߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߕߍߛߘߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߌߡ.߂߀߁߀ ߞߐ߫. 2022-03-27 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ߲ ߘߐ߫. 2024-01-29 - V2.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߙߎߞߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߛ߭ߊ߬ߺߊ߳ߑߓߊ߯ߣߎ߬ ߔߙߍߗ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߊߖߏߣߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߬ߣߍ߲. 2019-12-26 - V1.1.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߙߎߞߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߓߊ߯ߙߊߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߊ߯ߙߎ߫ ߛߊ߬ߟߊ߯ߡߌ߫ ߞߍߦߙߐ www.islamhouse.com ߓߊ߯ߙߊߢߐ߯ߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߄߄߀. 2018-10-16 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߕߙߎߞߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2017-05-23 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߊߺߗ߭ߺߊߺߙߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߺߊߟߌ߯ ߞ߭ߊ߯ߣ ߡߎ߯ߛߊߦߍ߯ߝ߭ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2023-12-04 - V1.0.4

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߖߐߙߑߖ߭ߌߦߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ - ߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ߬ ߞߊߡߊ߬.. 2022-10-05 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߊߞ߫ߑߘߎߣߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߊߞ߫ߑߘߎߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߞߍߟߌ ߟߋ߬. 2021-04-22 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊߟߑߓߊߣߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߤ߭ߊߛߛߊ߯ߣߎ߫ ߣߊ߯ߤߌ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߊߟߑߓߊߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬߸ ߌߛ. ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߀߀߆ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2019-12-22 - V1.1.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊߟߑߓߊߣߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߛߘߍ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߌ߬ߛߑߟߊ߯ߡ-ߤߊߥߛߎ߬ IslamHouse.com ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. 2022-11-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߏߛߑߣߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߛߘߍ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߊ߯ߙߌ-ߊ.ߟߑߌߛߑߟߊ߯ߡߌ www.islamhouse.com .ߞߍߦߙߐ ߝߍ߬ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ 2024-02-01 - V2.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߓߎߛߑߣߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߡߌߤߊߣߎߝߌߗ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߌߛ. ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߀߁߃ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. ߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ "ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫" ߢߍߡߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ ߡߊߝߟߍߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߵߊ߬ ߡߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲. 2019-12-21 - V1.1.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߓߏߛߑߣߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߓߊߛߌ߯ߡ ߞߊߙߑߞߏߕ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬، ߊ߬ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߡߌߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߘߐ߫. 2017-04-10 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߛߙߌߓߌߦߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߘߟߊߡߌߘߊ "ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫" ߢߍߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߛߘߍ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߊ߯ߙߎ߫-ߟߑߌߛߑߟߊ߯ߡߌ߫ ߞߍߦߙߐ islamhouse.com ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߛߘߊߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. 2023-10-08 - V1.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

رجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الليتوانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-06-08 - V1.0.5

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߏߞߙߊߣߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߓ. ߡߌ߯ߞ߭ߊ߯ߌߟߏ߯ ߦߊߺߊ߳ߑߞ߫ߎ߯ߓߏ߯ߝ߭ߌߗ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߄߃߃ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬، ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2021-06-21 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߗ߭ߊߞߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞ߭ߊ߬ߟߌ߯ߝߊߕߎ߫ ߊߟߑߕ߭ߊ߯ߦߌ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2017-03-30 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ "ߒߞߏ" ߘߐ߫߸ ߝߏߘߋ߫ / ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮. 2023-10-31 - V1.0.4

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߏߗ߭ߑߓߊߞߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߛ߫ߊ߯ߘߌߞ߫ߎ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߦߎ߯ߛߎߝ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߄߃߀ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߊߖߏߣߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߬ߣߍ߲. 2017-06-09 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߏߗ߭ߑߓߊߞߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߺߊ߬ߟߊ߯ߎ-ߘߘߌ߯ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛ߫ߎ߯ߙ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߄߃߀ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߊߖߏߣߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߬ߣߍ߲. 2017-03-25 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕ߭ߊ߯ߖߞߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߓߊ߯ߙߊߛߘߍ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߊ߯ߙߎ߫ ߛߊ߬ߟߊ߯ߡߌ߫ ߞߍߦߙߐ www.islamhouse.com ߓߊ߯ߙߊߢߐ߯ߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. 2018-09-29 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߕ߭ߊ߯ߖߞߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞ߭ߏ߯ߖߋ߫ ߡߌ߯ߙߐ߯ߝ߭ ߞ߭ߏ߯ߖߋ߫ ߡߌ߯ߙ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2022-01-24 - V1.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة القيرغيزية، ترجمها شمس الدين حكيموف عبدالخالق، تمت مراجعتها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة. 2024-02-20 - V1.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߍ߲ߘߣߏߛߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߌߡ.߂߀߁߆ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬، ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬، ߊ߬ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߡߌߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߕߎߜߍ. 2022-05-26 - V1.1.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߍ߲ߘߣߏߛߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߊߖߏߣߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߬ߣߍ߲. 2021-04-04 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߍ߲ߘߣߏߛߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߛߓߍߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2018-04-19 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߟߌߔߌߣߌ߲ߞߊ߲ (ߕߖߊߟߏ߯ߖ) ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߛߘߍ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߊ߯ߙߌ-ߊ.ߟߑߌߛߑߟߊ߯ߡߌ www.islamhouse.com .ߞߍߦߙߐ ߝߍ߬ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ 2023-10-31 - V1.1.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية الإيرانيونية ، ترجمها الشيخ عبد العزيز غرو عالم سارو منتانج. 2022-12-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߊߟߊ߯ߦߏߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߟߟߊ߯ߤߌ߫ ߓߊ߯ߛߑߡߌߦߊߕߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2021-01-27 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߛߌ߯ߣߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߡߊߞߌ߯ߣ ߠߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2022-09-07 - V1.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2023-12-26 - V1.0.4

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF - PDF* -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߏߦߌߜ߭ߏߙߌߦߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߛ߫ߊ߯ߟߌߤ߭ߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2018-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߣߌߔߐ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߛߊ߬ߺߊ߳ߺߌ߯ߘߎ߫ ߛߊ߯ߕߏ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬، ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߄߄߀ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2024-02-27 - V1.0.10

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߏߙߋߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߌߛߑߟߊߡ-ߤߊߥߛ islamhouse.comߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ .ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ 2022-03-03 - V1.0.3

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2023-12-31 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡߎ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߛߘߍ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߊ߯ߙߎ߫-ߟߑߌߛߑߟߊ߯ߡߌ߫ ߞߍߦߙߐ islamhouse.com ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߛߘߊߘߐ߫. 2023-11-09 - V1.0.6

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߤ߭ߛߊߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ ߊ.ߟߑߞߊߙߌ߯ߡߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2017-05-31 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߕߊߦߌߘߎ߯. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2016-10-15 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞ߭ߊ߬ߡߌ߰ߙߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߓߎ߯ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬. ߝߎ߲ߘߌ ߌߡ. ߘߊ߲ߖߌ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫. 2021-10-25 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-04 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߝߊ߯ߙߛߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߓߊ߯ߙߊߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߞߍߦߙߐ ߘߊ߯ߙߎ-ߛߊ߬ߟߊ߯ߡߌ߫ www.islamhouse.com ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߛߘߊߘߐ߫. 2024-01-01 - V1.1.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ترجمة تفسير السعدي إلى اللغة الفارسية. 2022-03-21 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߔߍߙߛߌ߫-ߊ.ߘߊߙߌߦߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߏ߯ߟߊߥߊ߯ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߊߣߑߥߊߙߌ߫ ߓߊߘߑߞ߭ߊߛ߭ߊ߯ߣߌ߮ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2021-02-16 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߎߙߑߘߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤ߭ߊ߲ߡߊߘߎ߫ ߛ߫ߊ߯ߟߌߤߎ߫ ߓߊ߯ߡߐ߫ߞߌ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2023-02-16 - V1.1.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߙߎߘߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߛ߫ߊ߬ߟߊ߯ߤ߭ߎ߫ ߊ.ߘߘߌ߯ߣߌ߫ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ ߊ.ߟߑߞߊߙߌ߯ߡߎ߲߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2021-03-28 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية الكرمنجية، ترجمها د. اسماعيل سگێری. 2022-01-13 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة البشتو ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-02-15 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߔߊߛߑߕߏߞߊ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ߓߎ߰ ߗ߭ߞߊ߬ߙߌߦߊ߯ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߛߛߊߟߊ߯ߡߌ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߎ߲ߠߊߝߎߟߋ߲ߠߊ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߟߑߥߊ߯ߟߌ߯ ߞ߭ߊ߯ߣ ߠߊ߫ ߛߊߞߍߟߌ ߟߋ߬. ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߄߂߃ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2020-06-15 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߋߓߙߋߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߘߊ߯ߙߎ-ߛߊ߬ߟߊ߯ߡߌ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞ߫ߎߘߑߛߎ߫ 2023-08-22 - V1.0.3

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߎߙߑߘߎߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߌߓߑߙߊ߬ߤߌ߯ߡߎ߫ ߖߏߣߞߊߙߌ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2021-11-29 - V1.1.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߤߌ߲ߘߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߺߊ߬ߺߗ߭ߺߌ߯ߺߗ߭ߎ߫ ߊ.ߟߑߤ߭ߊߞ߫ߞ߫ߌ߫ ߊ.ߟߑߊ߳ߡߊߙߌ߮ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2023-01-30 - V1.1.4

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊ߲ߜ߭ߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߓ. ߊ߬ߓߎ߰-ߓߊߞߙߌ߫ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߗ߭ߞߊߙߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2021-05-22 - V1.1.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߯ߙߊߕߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߛ߭ߊ߬ߝߌ߯ߺߊ߳ߺߎ߫ ߊ߲߬ߛ߫ߊ߯ߙߌ߮ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. ߢߊ߬ߟߌ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߏ߲ߓߊߦߌ߬. 2018-10-03 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߕߊߟߑߜ߭ߏ߯ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߚߊߤ߭ߌ߯ߡߎ߫ ߓߎߣ-ߡߎ߬ߤ߭ߊ߲ߡߊߘ ߓߟߏ߫.. 2024-02-20 - V1.0.6

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߜ߭ߏߖߙߊߕߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߊߓߌ߯ߟߊ߯ ߊ߳ߺߎߡߊߙߌ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ - ߣߊ߯ߘߌߦߊߘ ߜ߭ߏߖߙߊߕߌ߫. ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߏ߲ߓߊ߯ߦ ߌߡ. ߂߀߁߇ ߟߊ߫. 2024-01-30 - V1.1.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊߟߌߓߊߙߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߟߑߤ߭ߊ߬ߡߌ߯ߘߎ߫ ߤ߭ߊߦߑߘߊߙ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߤߊߦ ߡߎߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2021-05-30 - V1.0.3

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية ترجمها محمد حمزة بتور. 2023-01-10 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊߛߊߡߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߙߊ߬ߝߌ߯ߞ߫ߎ-ߟߑߌߛߑߟߊ߯ߡߌ߫ ߤ߭ߊ߬ߓߌ߯ߓߎ߫ ߚߊ߬ߤ߭ߑߡߊ߯ߣߌ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߝߎ߲ߘߌ ߛߊߖߌ߫ ߁߄߃߈ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ-ߕߊ߬ߙߑߖߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߊߖߏߣߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߬ߣߍ߲. 2024-01-31 - V1.0.4

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߰ߟߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߎߡߊߙߎ߫ ߛ߭ߊ߬ߙߌ߯ߝߎ߫ ߓߎߣ-ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߛߊߟߊ߯ߡߌ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2022-12-13 - V1.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߕߊߡߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߟߑߤߊߡߌ߯ߘߌ߫ ߊ.ߟߑߓߊ߯ߞ߫ߌ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2021-01-07 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߛߊ߲ߤߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߛߘߍ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߊ߯ߙߎ-ߊ.ߟߑߌߛߑߟߊ߯ߡߌ www.islamhouse.com ߞߍߦߙߐ ߝߍ߬ߓߊ߯ߙߊ ߛߘߊߘߐ߫ 2024-02-22 - V1.0.5

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߌߔߊ߯ߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ - ߣߌߔߊ߯ߟߌ߬. 2021-03-11 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߛߥߊߤߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߳ߺߊ߬ߟߌ߯ ߡߎߤ߭ߑߛߌߣߎ߫ ߊ.ߟߑߓߊߙߎ߯ߣߌ߮ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2021-03-09 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߛߥߊߤߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊߑߟߟߊ߯ߤߌ߫ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߊ߬ߓߎ߰-ߓߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߣߊ߯ߛ߫ߌߙߎ߫ ߞ߭ߊߡߌ߯ߛ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2016-11-28 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ ߛߏߡߊߟߌߞߊ߲߸ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߟߟߊ߯ߤߌ߫ ߤ߭ߛߊߣߎ߲߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2024-01-15 - V1.0.16

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߊߡߑߤߊߙߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߛ߫ߊ߯ߘߌߞߎ߫ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߤ߭ߊ߬ߓߌ߯ߓߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊߖߏߣߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲. 2023-12-04 - V1.1.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߦߙߏߓߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߊ߬ߓߎ߰-ߙߊ߬ߤ߭ߌ߯ߡߊ߫ ߡߌߞߊߌߟߎ߫ ߊߦߑߞߏߓߌ߯ߣߌ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߝߎ߲ߘߌ ߛߊߖߌ߫ ߁߄߃߂ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2021-11-16 - V1.0.6

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ - PDF -

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߤߊߥߎߛߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߓߎ߰-ߓߊߞߙߌ߫ ߡߊ߬ߤ߭ߑߡߎ߯ߘ ߖߎ߯ߡߌ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߡߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. 2021-01-07 - V1.2.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߏߙߏ߯ߡߏߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߊ߯ߟߌ߯ ߊߓߊ߯ߓߎ߯ߙ ߊߓߊ߯ߜ߭ߏ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬߸ ߌߡ. ߛߊߖߌ߫ ߂߀߀߉ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬. 2023-08-01 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߟߎߜ߭ߊ߲ߘߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߣߊ߬ߙߏ߲߬ߠߌ߲ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߘߊ ߓߊ߯ߙߊߛߘߍ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2019-10-13 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ "ߒߞߏ" ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߯ ߝߏߘߋ߫ / ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2021-11-28 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ "ߒߞߏ" ߘߐ߫߸ ߞߊ߬߫ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߘߋ߬ߞߌ߬ߝߊ / ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2021-12-20 - V1.0.3

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߋߣߌߦߊߙߎߥߊ߲ߘߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߕߐ߲ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2022-08-21 - V1.0.3

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2024-02-19 - V1.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߘߊߜ߭ߑߓߊߣߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߓߊ߯ߓߊ߯ ߜ߭ߊߕ߭ߏ߯ߓߏ߫ 2020-10-29 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߛ߭ߌߛ߭ߌߦߏߥߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞ߭ߊ߯ߟߌߘߎ߫ ߌߓߑߙߊ߬ߤߌ߯ߡߎ߫ ߔߌߕߊߟߊ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. ߊ߬ ߓߊ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߌߡ. ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. 2022-04-04 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߤߊ߯ߙߎߣߊ߫ ߌߛߑߡߊ߯ߊ߳ߺߌ߯ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2023-08-16 - V1.0.3

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߦߊ߯ߺߎ߯ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ߫ ߊ.ߟߑߤ߭ߊߡߌ߯ߘߌ߫ ߛߊߟߌ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. 2020-12-06 - V1.0.2

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߌߟߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߙߎ߬ߥߊ߯ߘߎ ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߛߘߍ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߊ߯ߙߌ-ߊ.ߟߑߌߛߑߟߊ߯ߡߌ www.islamhouse.com .ߞߍߦߙߐ ߝߍ߬ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ 2022-02-09 - V1.0.1

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߌ߲ߜ߭ߟߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߗ߭ߞߊߙߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߡߊߘߎ߫ ߓߊ߯ߟߊ߲ߜ߭ߏߜߏ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬. 2021-09-27 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫

ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫. 2017-02-15 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߍ߲ߘߣߏߛߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ 2017-01-23 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߙߛߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ 2017-01-23 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߕߙߎߞߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫. 2021-08-22 - V1.1.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߓߏߛߑߣߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ 2019-04-15 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߓߍ߲ߜ߭ߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ 2020-10-15 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߟߌߓߊߙߌߦߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫. 2021-09-07 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ ߊߛߊ߯ߡߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫. 2021-08-24 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߊ߬ߡߙߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫. 2021-09-14 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ "ߊ.ߟߑߡߎߞ߫ߑߕߛ߫ߙߎ = ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߘߟߊߡߌߘߊ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߘߐߦߌߘߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫. 2020-12-31 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߝߟߌߔߌ߲ߞߊ߲ (ߕߊ߯ߖߊߟߐߖ) ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫. 2017-01-23 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊߡߎ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ 2019-02-10 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ 2019-04-15 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ 2019-10-03 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߣߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ 2020-09-29 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

"ߟߊߘߛߏߣߍ߲" ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߣߌߔߐ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ 2020-10-01 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة الهندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة الكردية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة القيرغيزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߟߌߓߊߙߌߦߊߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة البشتوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة الصربية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة التايلندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة الأويغورية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

الترجمة الأوزبكية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲

ߊߙߊߓߎߞߊ߲ߡߊ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬

ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ - ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߤߊߘߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߛߏ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫. 2017-02-15 - V1.0.0

ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ ߕߊߓߟߍ "ߛߌ߬ߙߊ߯ߖߎ" ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߣߍ ߘߐ߫ 2017-02-15 - V1.0.0

ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߐߜߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲

ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة السويدية
اللغة السويدية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߋߢߊ߬ߟߌ

ߗߋߢߊߟߌ߫ ߢߊߛߌ߲ߣߍ߲ ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߊ߬

Developers API

XML

ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߟߌ ߍߞߑߛߍߟ ߝߊߘߌ ߘߐ߫ XML

CSV

ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߟߌ ߍߞߑߛߍߟ ߝߊߘߌ ߘߐ߫ CSV

Excel

ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߟߌ ߍߞߑߛߍߟ ߝߊߘߌ ߘߐ߫ Excel