ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - රුමේනියානු පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. AL-FATIHA - සූරා අල් ෆාතිහා 2. AL-BAQARA - සූරා අල් බකරා 3. AL ‘IMRAN - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. AN-NISA’ - සූරා අන් නිසා 5. AL-MA’IDA - සූරා අල් මාඉදා 6. AL-’AN’AM - සූරා අල් අන්ආම් 7. AL-’A’RAF - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. AL-’ANFAL - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. AT-TAWBA - සූරා අත් තව්බා 10. YUNUS - සූරා යූනුස් 11. HUD - සූරා හූද් 12. YUSUF - සූරා යූසුෆ් 13. AR-RA’D - සූරා අර් රඃද් 14. IBRAHIM - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. AL-HIJR - සූරා අල් හිජ්ර් 16. AN-NAHL - සූරා අන් නහ්ල් 17. AL-’ISRA’ - සූරා අල් ඉස්රා 18. AL-KAHF - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. MARYAM - සූරා මර්යම් 20. TA-HA - සූරා තාහා 21. ANBIYA’ - සූරා අල් අන්බියා 22. AL-HAJJ - සූරා අල් හජ් 23. AL-MU’MINUN - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. AN-NUR - සූරා අන් නූර් 25. AL-FURQAN - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. AŞ-ŞU’ARA - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. AN-NAML - සූරා අන් නම්ල් 28. AL-QASAS - සූරා අල් කසස් 29. AL-’ANKABUT - සූරා අල් අන්කබූත් 30. AR-RUM - සූරා අර් රූම් 31. LUQMAN - සූරා ලුක්මාන් 32. AS-SAJDA - සූරා අස්-සජදා 33. AL-’AHZAB - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. SABA’ - සූරා සබඃ 35. FATIR - සූරා ෆාතිර් 36. YA-SIN - සූරා යාසීන් 37. AS-SAFFAT - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. SAD - සූරා සාද් 39. AZ-ZUMAR - සූරා අස් සුමර් 40. GHAFIR - සූරා ගාෆිර් 41. FUSSILAT - සූරා ෆුස්සිලත් 42. AŞ-ŞURA. - සූරා අෂ් ෂූරා 43. AZ-ZUKHRUF - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. AD-DUKHAN - සූරා අද් දුකාන් 45. AL-JATHIYA - සූරා අල් ජාසියා 46. AL-’AHQAF - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. MUHAMMED - සූරා මුහම්මද් 48. AL-FATH - සූරා අල් ෆත්හ් 49. AL-HUJURAT - සූරා අල් හුජුරාත් 50. QAF - සූරා කාෆ් 51. ADH-DHARIYAT - සූරා අස්සාරියාත් 52. AT-TUR - සූරා අත් තූර් 53. AN-NAJM - සූරා අන් නජ්ම් 54. AL-QAMAR - සූරා අල් කමර් 55. AR-RAHMAN - සූරා අර් රහ්මාන් 56. AL-WAQI’A - සූරා අල් වාකිආ 57. AL-HADID - සූරා අල් හදීද් 58. AL-MUJADILA - සූරා අල් මුජාදලා 59. AL-HAŞR - සූරා අල් හෂ්ර් 60. AL-MUMTAHANA - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. AS-SAFF - සූරා අස් සෆ් 62. AL-JUMU’A - සූරා අල් ජුමුආ 63. AL-MUNAFIQUN - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. AT-TAGHABUN - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. AT-TALAQ - සූරා අත් තලාක් 66. AT-TAHRIM - සූරා අත් තහ්රීම් 67. AL-MULK - සූරා අල් මුල්ක් 68. AL-QALAM - සූරා අල් කලම් 69. AL-HAQQA - සූරා අල් හාක්කා 70. AL MA’ARIJ - සූරා අල් මආරිජ් 71. NUH - සූරා නූහ් 72. AL-DJINN - සූරා අල් ජින් 73. AL-MUZAMMIL - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. AL-MUDDATHIR - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. AL-QIYAMA - සූරා අල් කියාමා 76. AL-’INSAN - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. AL-MURSALAT - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. AN-NABA’ - සූරා අන් නබඋ 79. AN-NAZI’AT - සූරා අන් නාසිආත් 80. ‘ABASA - සූරා අබස 81. AT-TAKWIR - සූරා අත් තක්වීර් 82. AL-INFITAR - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. AL-MUTAFFIFUN - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. AL-INŞIQAQ - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. AL-BURUJ - සූරා අල් බුරූජ් 86. AT-TARIQ - සූරා අත් තාරික් 87. AL-’A’LA - සූරා අල් අඃලා 88. AL-GHAŞIYA - සූරා අල් ඝාෂියා 89. AL-FAJR - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. AL-BALAD - සූරා අල් බලද් 91. AŞ-ŞAMS - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. AL-LAYL - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. AD-DUHA - සූරා අල් ළුහා 94. AŞ-ŞARH - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. AT-TIN - සූරා අත් තීන් 96. AL-’ALAQ - සූරා අල් අලක් 97. AL-QADR - සූරා අල් කද්ර් 98. AL-BAYYINA - සූරා අල් බය්යිනා 99. AZ-ZALZALA - සූරා අස් සල්සලා 100. AL-’ADIYAT - සූරා අල් ආදියා 101. AL-QARI’A - සූරා අල් කාරිආ 102. AT-TAKATHUR - සූරා අත් තකාසුර් 103. AL-’ASR - සූරා අල් අස්ර් 104. AL-HUMAZA - සූරා අල් හුමසා 105. AL-FIL - සූරා අල් ෆීල් 106. QURAYŞ - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. AL-MA’UN - සූරා අල් මාඌන් 108. AL-KAWTHAR - සූරා අල් කව්සර් 109. AL-KAFIRUN - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. AN-NASR - සූරා අන් නස්ර් 111. AL-MASAD - සූරා අල් මසද් 112. AL-IKHLAS - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. AL-FALAQ - සූරා අල් ෆලක් 114. AN-NAS - සූරා අන් නාස්
වසන්න